Om Micromedic

Micromedic AB etablerades i januari 2014. Vi började som distributör av Leica Microsystems alla produkter i Sverige, tillsammans med vårt moderbolag Ortomedic AS har vi sedan utvecklat vårt samarbete med Leica Microsystems. 2015 tog vi in produkter från andra kända tillverkare, anställde fler personer med kunskap om de nya produkterna och fortsätter att vidareutvecklade verksamheten.

Micromedic leverera kvalitetsprodukter till universitet, sjukhus och industri. Vi erbjuder enbart produkter från världens ledande tillverkare. Genom en nära dialog med våra leverantörer deltar vi i forskning och utveckling.

Micromedics medarbetare har bred erfarenhet och kunskap, de har forskat själva och/eller haft liknande utmaningar som våra kunder. Genom att fokusera lika mycket på våra kunders vardag som på våra produkters egenskaper bidrar det till att vi kan omvandla utmaningar till lösningar.

Micromedic ser service i ett helhets-perspektiv. Vi hjälper våra kunder att välja rätt produkt, tillhandahåller kunskap om produkt- och applikationsområde och vi erbjuder teknisk service genom egen organisation.

 

Kvalitet, hållbarhet, etik och miljö

Micromedic AB kvalitets- och miljöledningssystem skall vara certifierat i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

 

Kvalitetspolicy

Micromedic AB skall vara ett ledande kompetensföretag och den föredragna leverantören inom sitt produktområde. Micromedic skall alltid tillgodose och uppfylla kundernas krav, behov och förväntningar samt fastställda krav i relevanta lagar och föreskrifter.

Detta uppnår vi genom medarbetarnas engagemang och professionalitet samt kontinuerligt fokus på förbättringsarbete. Micromedic AB kvalitetspolicy består av följande grundstenar:

  • Kundrelationer
  • Leveranser, produkter och tjänster
  • Säkerhet och arbetsmiljö
  • Styrning och uppföljning

 

 

Policy för ansvarsfull affärsdrift, hållbarhet och etik

Micromedic AB skall arbeta systematiskt med hållbarhet genom hela värdekedjan och lägger vikt vid öppen och ärlig kommunikation kring teman, såsom miljö, mänskliga rättigheter, anständiga arbetsförhållanden samt samhällsansvar.

Vår uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct) beskriver vad vi förväntar oss av våra leverantörer, medan riktlinjerna för etisk handel inom Micromedic beskriver vilka krav vi fastställer för vår egen verksamhet.

Micromedic skall genomföra ”due diligence”/företagsbesiktning (”skälig aktsamhet”) för hållbar affärspraxis. Det vill säga: göra egna kartläggningar av riskbedömningar gällande negativ påverkan på människor, samhälle och miljö samt stoppa, förebygga och reducera sådan påverkan. Åtgärderna övervakas och effekten utvärderas och kommuniceras till berörda parter. Om våra aktiviteter förorsakar eller medverkar till negativ påverkan på människor, samhälle eller miljö skall vi stoppa denna aktivitet och vi kommer att försöka åtgärda skadan. Om leverantören är ansvarig för den negativa påverkan/skadan är leverantören även ansvarig för åtgärdandet av den.

Micromedic anser att ansvarsfull inköpspraxis är ett av våra viktigaste verktyg i arbetet med hållbar affärspraxis. Vi skall anpassa vår egen inköpspraxis så att vi stärker, och inte undergräver, leverantörers möjlighet att leverera enligt de krav vi ställer för att säkerställa goda förhållanden för människor, samhälle och miljö. Vi skall eftersträva långvariga leverantörsförhållanden med leverantörer som visar särskild vilja och förmåga att arbeta med positiv utveckling i leverantörskedjan.

Alla leverantörer skall godkänna och underteckna vår uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct), såvida de inte har egna dokument som reglerar detta.

 

 

Miljöpolicy

Micromedic AB skall bidra till att förebygga förorening och reducera resursförbrukningen i vår värdekedja. Vi förpliktigar oss till kontinuerlig förbättring av vår miljöprestation och regelefterlevnad och uppfyllelse gällande samhällsförpliktelser i förhållande till våra intressenters krav och förväntningar.

Vårt miljöarbete

 • I vårt miljöarbete tar vi utgångspunkt i att gällande lagar och föreskrifter skall följas
 • Vi gör livscykelutvärderingar gällande de produkter vi levererar
 • Vi samarbetar med leverantörer för att ta fram effektiva och bra retursystem för produkter
 • Miljöaspekter är en viktig parameter i urvalet av leverantörer och vi använder så långt möjligt leverantörer med grön profil och helst leverantörer som är miljöcertifierade.
 • Pappersemballage som används vid leverans av varor är 100 % återvinningsbart
 • Vi utför källsortering av avfall och eftersträvar att arbeta energiekonomiskt
 • Vi samarbetar med olika miljöledningsordningar för att säkerställa högsta möjliga grad av återbruk
 • Vi tillgodoser relevanta miljökrav genom förhandlingar, beställningar, inköp och resor
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöstyrningssystem utvecklas genom kontinuerliga förbättringar

 

HMS-policy

Micromedic AB skall genom goda relationer till sina medarbetare, kunder, leverantörer och samhället kring oss, skapa tillväxt och goda resultat. Micromedics HMS-vision är noll skador på människa och miljö.

Vi skall arbeta aktivt med att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö med trygga, säkra, hälsosamma, attraktiva och inkluderande arbetsplatser. Det råder nolltolerans för mobbing, trakasseri och missbruk av berusningsmedel.

Vi skall förebygga risken för skador och sjukdom genom aktivt bruk av riskbedömningar i våra processer.

Vi skall arbeta kontinuerligt med att förbättra den yttre miljön genom att fokusera på våra miljöaspekter och bidra till att reducera miljöbelastningar och klimatutsläpp.

Vi skall följa alla lagar, föreskrifter och etiska riktlinjer.

Alla anställda skall ha tillräcklig kunskap och adekvata färdigheter gällande det systematiska HMS-arbetet. Samtliga chefer och HMS-ansvarig skall ha god kompetens om arbetsmiljöarbetet och använda HMS-handboken som ett aktivt verktyg på arbetsplatsen.

 

På Micromedic vill vi göra rätt, vi har därför utarbetat ett förfarande för anmälan om missförhållanden på vår egen arbetsplats (läs mer här). Vi vill göra denna procedur känd för alla våra samarbetspartners och kunder för ge alla en möjlighet att anmäla missförhållanden, det betyder allt som inte är i linje med företagets värderingar och regler, eller etiska normer som är allmänt accepterade i samhället. Förfrågningar / information om missförhållanden kan skickas via e-post till: visselblasare@micromedic.se