Personuppgiftspolicy

Inledning

Du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Ditt förtroende för Micromedic AB är viktigt och vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. För oss är våra kunders förtroende av allra största vikt. Förtroendet bygger bland annat på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som kund och vår förmåga att skydda din integritet. Personuppgiftspolicyn beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, i vilket syfte de samlas in och vad du som kund har rätt att begära av oss för den hanteringen. Vi har utsett ett dataskyddsombud som tillser att gällande dataskydds-lagstiftning följs.

Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder websidor och tjänster som ingår i webbplats som administreras av Micromedic AB. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetslagstiftning.

Information om personuppgiftsansvarig

Micromedic AB, org. nummer: 556949–0153, adress c/o ViRedo AB, Box 55642,
102 14 Stockholm.

Personuppgiftsansvarig är den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter och som är ansvarig för att se till att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning.

Micromedic AB ingår i en koncern och är ett dotterbolag, vi samarbetar med moderbolaget Ortomedic AS för att erbjuda produkter och tjänster, vi delar personuppgifter som namn, telefon, e-postadress och arbetets adress. Micromedic AB är personuppgiftsansvarig. Se även rubriken ”Samarbete”.
För att säkerställa att inte möjligheten att utöva dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning ska missbrukas av annan till skada för dig har Micromedic AB enligt dataskyddsförordningen ett ansvar att vid kontakter rörande dina personuppgifter vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Ni kan kontakta oss på följande sätt:

  • E-post:
 personuppgiftsansvarig@micromedic.se
  • Brev med postbefordran:
    Personuppgiftsansvarig, Micromedic AB, c/o ViRedo AB, Box 55642, 102 14 Stockholm
  • Telefon: 
08 – 22 40 20
  • Personuppgiftsombud: 
Arvid Tjomsland, kontaktar du på personuppgiftsansvarig@micromedic.se

Vad är en personuppgift som vi hanterar?

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, intresse för t.ex. produkter, telefonnummer, e-postadress.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in är i främst de personuppgifter som du själv lämnar när du använder våra digitala tjänster, uppgifter direkt från dig och relaterat till ditt arbete.

Uppgifter som samlas in när du använder våra digitala tjänster

När du på vår hemsida anmäler ditt intresse för en produkt och du önskar att vi kontaktar dig så samlar vi in de personuppgifter vi behöver för att kunna hantera din förfrågan. När du använder våra digitala tjänster samlar vi in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilken typ av produkt/er du är intresserad av.

Uppgifter som samlas in genom någon annan än dig själv.

Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtycke att lämna dessa uppgifter från den det berör, kan t.ex. vara en arrangör av symposier eller mässor. Om någon annan har samlat personuppgifter om dig utgår vi från att detta är korrekt hanterat. För att hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi behöva inhämta uppgifter från offentliga informationskällor.

Uppgifter som lämnas vid personliga kontakter

När du t.ex. tar kontakt med oss via vår kundtjänst, via e-post, telefon, vid besök på våra demonstrationer, anmäler dig via webbplatsen, data som skapas när du använder någon av våra tjänster kan vi, beroende på vad kontakten gäller, komma att spara uppgifter om dig som behövs för att hjälpa dig och lösa ditt ärende, till exempel boka en demonstration, boka service eller reparation. Sådan personuppgift kan t.ex. vara namn, telefonnummer, adress, eller e-postadress. Detsamma gäller om du kontaktar oss för att t.ex. fråga om eller erbjuda deltagande på en utställning/konferens eller någon annat, kan dina personuppgifter komma att sparas i din egenskap av kontaktperson.

Samarbeten

Vi är ett dotterbolag till Ortomedic AS. För att kunna erbjuda förmånliga erbjudanden samarbetar vi mellan bolagen och delar miljön i vilken kontaktinformationen sparas. Behandlingen av informationen stödjer sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose Micromedic AB och bolag inom koncernen.

Ändamålen för vår behandling

Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera din användning av våra tjänster, för att utveckla, förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse.

Administration av tjänster

Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera kunna kontakta dig för att erbjuda våra tjänster t.ex. våra produkter, servicetjänster liksom reparation jämte vad ni har tidigare har köpt.

Utveckla våra tjänster

Vi kan komma att använda personuppgifter för att analysera och för att kunna utveckla och förbättra våra erbjudanden och tjänster. Detta gäller framför allt våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att förbättra våra funktioner och presentationen av dessa i syfte att göra dem mer användarvänliga.

Marknadsföring

Kunduppgifter kan komma att användas i marknadsföringssammanhang av Micromedic AB,

Personifiering

Vi kan använda information om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder uppgifter som samlats in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när du besöker oss eller för att via e-post eller på annat sätt ge dig rekommendationer. Det kan vara rekommendationer om tillfälliga erbjudanden, nya produkter eller t.ex. nya forskningsrön. För denna personifiering använder vi också cookies, se vår information på Micromedic AB´s webbplats.

När som helst har du rätt att utan avgift eller kostnad begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller att dessa inte får användas för direktmarknadsföring, se vidare nedan under punkten ”Rättigheter”.

Rättslig förpliktelse

Personuppgifter används också av oss för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende redovisning.

Grunder för vår behandling, mottagare av personuppgifter och rensning
Vi behandlar dina uppgifter lagenligt. Dina personuppgifter kan behandlas på olika rättsliga grunder, t.ex. för att kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund, genom ett lämnat samtycke från din sida eller grundat på en intresseavvägning. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och detta upphört, kan dina personuppgifter fortsatt komma att behandlas baserat på en annan rättlig grund. Samma personuppgift kan sparas på olika ställen för olika ändamål.

Om den rättsliga grunden för vår behandling baseras på en intresseavvägning, grundas vår bedömning på vårt berättigade intresse av att genom direktmarknadsföring kunna ge kunder med vilka vi har en aktiv kundrelation information om för kunden relevanta erbjudanden och tjänster.
Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen se policyn nedan. Lagring/gallring är olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Vi använder olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Internt hanterar vi personuppgifter i vårt försäljningssystem och i vår kunddatabas. Vissa av dessa system lagrar information i hårdvara som är installerad lokalt hos oss och då är det endast vår personal som har tillgång till uppgifterna. Vissa uppgifter är lagrade hos våra externa molntjänstleverantörer och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, i sådant fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner och krav för behandlingen av personuppgifter.

Micromedic AB ingår i en koncern. Personuppgifter delas med moderbolaget och, se rubriken samarbeten.

Vi använder egna system för personifiering och analys av användarbeteenden. Det är främst uppgifter som inhämtas genom cookies som hanteras anonymt på aggregerad nivå.

I policyn nedan beskrivs ändamål, kategorier, grunder för behandlingen, gallringstider (rensning) etc. för vår behandling av dina personuppgifter.

Rättigheter

Din rätt att få information om vad som finns registrerat
Du har rätt att från oss begära ut information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig och för vilket ändamål dessa sparats. Kontaktuppgifter för sådan begäran lämnas ovan under punkten ”Personuppgiftsansvarig”.

Vid en informationsbegäran om vilka uppgifter vi har registrerade kommer vi för att skydda din integritet kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet. Begäran bör därför lämnas skriftligen i en av dig undertecknad handling, dvs inte via e-post eller telefon.

Rätt till rättelse eller radering
Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter som vi har om dig ska rättas. Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in eller du återkallat ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig (se nedan), har du också rätt att begära att personuppgifterna ska raderas.

Återkallelse av samtycke
I den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ett lämnat samtycke från din sida, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vid återkallelse kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattas av samtycket.

Som anges ovan under ”Den rättsliga grunden för vår behandling” kan vår behandling baseras på fler rättsliga grunder. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål baserat på en annan rättslig grund.

Rätt att göra invändningar, bl.a. mot direktmarknadsföring
I den mån vår behandling av dina personuppgifter baserar sig på en intresseavvägning, har du rätt att göra invändningar mot vår behandling, även omfattande profilering.

Du har också rätt att begära att de personuppgifter vi har sparat om dig inte får användas för direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss ska överföras till annan personuppgiftsansvarig i maskinläsbart format.
Klagomål till tillsynsmyndighet
Om du anser att dina personuppgifter behandlats i strid med gällande regelverk bör du anmäla det till oss snarast. Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Grunder för vår behandling, mottagare av personuppgifter och rensning
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål.